CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพาณิชย์
พันธกิจ :

1. เพื่อให้ ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าว
2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการพัฒนา ศ.ศ.ป. ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตศิลป์ไทย ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยยังคงรักษารากเหง้าความเป็นไทยไว้
3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ศ.ศ.ป. ต้องสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถให้กับคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมมี Value Chain ที่เข้มแข็ง ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ศ.ศ.ป. ต้องศึกษาวิจัยทางด้านการตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ สร้างค่านิยมและความตระหนักในคุณค่าให้กับงานศิลปหัตถกรรมและร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพและคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรม
5. ศ.ศ.ป. มีโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และบุคลากร ที่มีศักยภาพ ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
อยู่ระหว่างการสรรหา
 

รองผู้อำนวยการ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : จ-ศ 7.00-16.00
ที่อยู่ : 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 035-367-054-9 โทรสาร 035-367-051
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.sacict.or.th
อีเมลติดต่อ : info@sacict.or.th
 
แผนที่