Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมธุรกิจพลังงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพลังงาน
พันธกิจ :

1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง4
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนปลอดภัย มีคุณภาพ และมั่นคง

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน                                                            
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน                                                     
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
นายขจรชัย  ผดุงศุภไลย

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 555/2 อาคารเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2794 4000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.doeb.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@doeb.go.th