CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพลังงาน
ผู้บริหาร :

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

 

ปลัดกระทรวงพลังงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 22 เลขที่ 555/2 ถ.วิภาวดี จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2140-6000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.energy.go.th