CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 053-328496-8 โทรสาร 053-328494, 053-328229
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.hrdi.or.th
 
คำสำคัญ :