CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
  1. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
  2. การพัฒนาบนฐานความรู้ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงอย่างเป็นระบบ และการสร้างรายได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับตลาดและผู้บริโภค
  3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเกษตร และวัฒนธรรม และมีรายได้ที่สามารถดูแลตัวเองได้
  4. สนับสนุนและดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวง และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
  5. การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Thailand Quality Award) ทั้งด้านการวิจัย งานพัฒนา และการเชื่อมโยงองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบธรรมาภิบาล
 
 
วิสัยทัศน์ :

ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

 

รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ
นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 - 16:30 น.
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 053-328496-8 ในวันและเวลาราชการ โทรสาร 053-328494, 053-328229
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.hrdi.or.th
อีเมลติดต่อ : info@hrdi.or.th