CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการข้าว

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
  • ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
  • พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
  • ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
  • วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว 
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมข้าว
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

รองอธิบดีกรมการข้าว
นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง
นายขจร เราประเสริฐ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5612370 โทรสาร 0-2561-3236
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ricethailand.go.th
อีเมลติดต่อ : ict_rd@rice.mail.go.th
 
คำสำคัญ : กรมการข้าว