CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการข้าว

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมข้าว
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี

รองอธิบดีกรมการข้าว
นายไพฑูรย์ อุไรรงศ์
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2561-3236 0-2561-3056
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ricethailand.go.th
 
คำสำคัญ : กรมการข้าว