CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธกิจ :

1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว

3. สร้างความพึงพอใจในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

4. ขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว

5. สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว

6. ขจัดปัญหาการทำให้แหล่งท่องเที่ยว เสื่อมโทรม เสียหาย ไร้ระเบียบ

 
 
วิสัยทัศน์ :

“ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคง ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการสร้างความมั่นใจและความสะดวกปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”

 
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ CALL CENTER 1155
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.thailandtouristpolice.com