CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

๑ ) สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
๒ ) สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
๓ ) ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
๔ ) สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๕ ) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาการแทนอธิการบดี
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

รองอธิการบดี

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
ผศ.รัชด ชมภูนิช
ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2942 8200-45
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ku.ac.th/