CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
พันธกิจ :

1. วิเคราะห์   และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง  ความมั่นคง  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของ
    ประเทศกลุ่มประเทศ  ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้  ตะวัน
    ออกกลาง และแอฟริกา
2. เสนอแนะแนวนโยบาย  ในการดำเนินความสัมพันธ์   ระหว่างประเทศไทย  และประเทศ กลุ่มประเทศ
    ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
3. เป็นสื่อกลาง  ในการติดต่อระหว่าง ส่วนราชการไทยกับตัวแทน ของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการ
    ทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
4. ปฏิบัติการอื่นใด  ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง  หรือคณะ
    รัฐมนตรีมอบหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
นายพิษณุ จันทร์วิทัน

รองอธิบดี
นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 12083 โทรสาร 0-2643-5054
ลิงค์หน่วยงาน : http://sameaf.mfa.go.th/th/
อีเมลติดต่อ : sameaf.info@gmail.com