CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมทางหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

1. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง   และเชื่อมโยงระบบขนส่ง  เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์   ภาคการ
    ขนส่ง 
2. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง  และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่องรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
    อาเซี่ยน 
3. กำกับ  ดูแล  ปรับปรุง  โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการก่อสร้าง   และบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อให้เกิด
    ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
4. กำกับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวง ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของ
    การเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริการ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง  เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมทางหลวง
นายชัชวาลย์  บุญเจริญกิจ

รองอธิบดี
นายสนิท  พรหมวงษ์
นายสราวุธ  ทรงศิวิไล   
นายสถิตย์  เลาหเจริญยศ
นายธานินทร์  สมบูรณ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-3546668-76 โทรสาร 02-3546632
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.doh.go.th/
 
คำสำคัญ : กรมทางหลวง