CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ :
  1. พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและดำเนินการจัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐานสากล
  2. บูรณาการความร่วมมือองค์กร และเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  3. พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่ายให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน
  6. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
  7. ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ
 
 
วิสัยทัศน์ :

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชยพล ธิติศักดิ์

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
นายเชษฐา โมสิกรัตน์

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2637-3000 , 0-2243-0020-27 และ มท.55050-58 โทรสาร 0-2243-0031
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.disaster.go.th