CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ :

1. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิด
    ภัยให้มีมาตรฐานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้แก่ทุกภาค
    ส่วน
3. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น   แก่ผู้ประสบภัยพัฒนา  ระบบการให้
    ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
5. ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย   ด้วยการจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่  และโครงสร้าง  พื้นฐานที่ได้
    รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

 
 
วิสัยทัศน์ :

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : บนเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่อยู่ : 3/12 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2430020-29 โทรสาร 02-2430030
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.disaster.go.th