CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพาณิชย์
พันธกิจ :
  • บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
  • สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
  • พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
  • สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

รองอธิบดี

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 1570
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dbd.go.th