CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธกิจ :
1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ สมอ.
นายวันชัย  พนมชัย

รองเลขาธิการ สมอ.

นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร์
นายธนะ  อัลภาชน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2202-3300
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.tisi.go.th/
อีเมลติดต่อ : thaistan@tisi.go.th