CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
  1. ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  3. กำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่น 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์
  5. ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบกิจการและการจัดทำบัญชีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 
 
วิสัยทัศน์ :
ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้
 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.cad.go.th