CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมพิธีการทูต

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
พันธกิจ :

ส่วนราชการกรมพิธีการทูต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
         (ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (2) กองแบบพิธี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับสาสน์วันชาติของบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่มีต่อบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
         (ข) ถวายความสะดวกในการเสด็จฯ เยือนและการเยือนต่างประเทศของพระราชวงศ์และการอำนวนความสะดวกในการเดินทาง เยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
         (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
         (ง) พิจารณาความเหมาะสมในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศและชาวไทยในต่างประเทศ
         (จ) อำนวยความสะดวกคณะทูตในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
         (ฉ) นัดหมายให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าพบบุคคลสำคัญของประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่และพ้นจากหน้าที่
         (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้รับมอบหมาย
 
    (3) กองรับรอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) เตรียมการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศในการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่บุคคลสำคัญต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระดับ พระราชวงศ์ ประมุขรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชุมระหว่างประเทศและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
         (ข) อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องของจากคณะทูตต่างประเทศแก่บุคคลซึ่งมาเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนตัวหรือแวะผ่านประเทศไทย
         (ค) รับผิดชอบในการจัดงานเลี้ยงทางการทูตที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ
         (ง) ให้ความร่วมมือในด้านการเลี้ยงรับรองทางการทูตแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงและภายนอกกระทรวง ตามที่ได้รับมอบหมาย
         (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (4) กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของคณะผู้แทน และตัวแทนทางทูต ทางกงสุลขององค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจำในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ความตกลง และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
         (ข) กำกับ ดูแลการใช้เอกสิทธิ์ของคณะผู้แทน และตัวแทนทางทูต ทางกงสุล สำนักงานองค์การระหว่างประเทศและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล พนักงานองค์การระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ความตกลง และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
         (ค) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำความตกลงเกี่ยวกับ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสำนักงานและพนักงานองค์การระหว่างประเทศ
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี (Director-General)

นาย ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2643-5166 โทรสาร 0-2643-5167
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15339
อีเมลติดต่อ : protocol01@mfa.mail.go.th