CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

1. เสนอแนะ   นโยบาย   แผน กฎหมาย  ระเบียบ   และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  และพัฒนา
    รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ  ดูแล  ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย 
    แผนกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
3. ให้คำปรึกษา   เสนอแนะ   และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ  ของการบริหาร  และพัฒนาองค์กรแก่
    รัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
6. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน  หรือตามที่กระทรวง  หรือ
    คณะรัฐมนตรี มอบหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นายประสงค์ พูนธเนศ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางศิริพร เหลืองนวล
นางปานทิพย์  ศรีพิมล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคาร 3 ชั้น6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2985880-9 โทรสาร 02-6184807
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.sepo.go.th