CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :
  1. เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
  2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงาน ภายในและต่างประเทศในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน"

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ สพพ.
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์


รองผู้อำนวยการ
พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
นายกีรติ เวฬุวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-617-7676 โทรสาร 02-617-7683
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.neda.or.th
อีเมลติดต่อ : nedapr@neda.or.th