CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :
  1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ โดยคำนึงถึงประโยชย์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน ภายใต้การพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐให้น้อยที่สุด
  2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ สพพ.
นายเนวิน  สินสิริ

รองผู้อำนวยการ
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ 

นายชูวิทย์ มิตรชอบ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-617-7676 โทรสาร 02-617-7683
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.neda.or.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@neda.or.th