CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การเคหะแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
  3. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
  4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
  6. พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 
 
วิสัยทัศน์ :

"การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ชุมชน  และเมือง เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดี”

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้ว่าการ
ดร.ธัชพล กาญจนกูล

รองผู้ว่าการ

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์

นางวิไล มณีประสพโชค

นายวิญญา สิงห์อินทร์

นายสัญญา หวะสุวรรณ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 1615 โทรสาร 0-2351-7778
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nha.co.th
อีเมลติดต่อ : prnha@nha.co.th