CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การเคหะแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
6. พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อความมั่นคงทางสังคม

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้ว่าการ
นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล (รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)

รองผู้ว่าการ

นายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์
นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล
นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
นางจารุวรรณ งามกนกวรรณ
นายดารนัย อินสว่าง
นายนพดล ว่องเวียงจันทร์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 905 ถ.นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2351-7777 โทรสาร 0-2351-7778
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nha.co.th
อีเมลติดต่อ : prdi@nha.co.th