CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา กำกับดูแล และบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

 

ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 38 ถ.ราชดำเนินนอก วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2283-3000 โทรสาร 02-281-3959
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mot.go.th/index.html
อีเมลติดต่อ : webmastermot@mot.go.th
 
หน่วยงานในสังกัด