CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมประมง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
3. กำกับ และควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมประมง
นายจุมพล สงวนสิน

รองอธิบดีกรมประมง
นายมีศักดิ์ ภักดีคง
นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์
นายมีศักดิ์ ภักดีคง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เกษตรกลาง เขตจตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5620600-15 โทรสาร 02-9406275
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.fisheries.go.th/
 
คำสำคัญ : กรมประมง