CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมประมง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ

3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน

4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

 

 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมประมง
นายมีศักดิ์  ภักดีคง

รองอธิบดีกรมประมง

นายบรรจง จำนงศิตธรรม
นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5620600-15 โทรสาร 0-2562-0564
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.fisheries.go.th/
 
คำสำคัญ : กรมประมง