CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

1. เสนอ  แนะนโยบาย  และจัดทำยุทธศาสตร์   แผนพัฒนา  และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำ
    ท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเกษตรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภาย
    ในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตามและประเมินผล/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อนันต์ ลิลา

รองเลขาธิการฯ
สุรศักดิ์ พันธ์นพ
คนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
อารีย์ โสมวดี
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-9405550-1
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.oae.go.th/