CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้า สินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตร ที่มีประสิทธิภาพสูงภายในปี 2570

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

รองเลขาธิการ
นางอัญชนา ตราโช
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2940-5550-1, 0-2940-5553-4 โทรสาร 02-940-7210
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.oae.go.th/
อีเมลติดต่อ : prcai@oae.go.th