CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การสะพานปลา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม  

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร

3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 

5.ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร

 
 
วิสัยทัศน์ :

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ

ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

 

รองผู้อำนวยการ

พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์

นายศุภชัย ดาวัลย์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490 อัตโนมัติ โทรสาร 0-2212-5899
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.fishmarket.co.th/
อีเมลติดต่อ : contact@fishmarket.co.th