CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การสะพานปลา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
  1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม   โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งอำนวยความสะดวกของสะพานปลา  และท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
  2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง  สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมงรวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆการสนับสนุนงานวิจัยด้านประมงและการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคง ขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ำ และส่งเสริมธุรกิจประมง
 

 
 
ผู้บริหาร :

รองผู้อำนวยการ

 

พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ : รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
นายศุภชัย ดาวัลย์ : รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ : รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.fishmarket.co.th/