CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมเจ้าท่า (จท.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

กำกับดูแลการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจน การสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วย
    การป้องกันเรือโดนกัน  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อ
    เนื่องหลายรูปแบบ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือ  และประสานงานกับองค์การ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้าน
    การขนส่งทางน้ำการพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบัติการอื่นใด   ตามที่กฎหมายกำหนด  ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ
    รัฐมนตรีมอบหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรม
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 1278 ถนนโยธา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2331311-8 โทรสาร 02-2367248
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.md.go.th/
 
คำสำคัญ : กรมเจ้าท่า