CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า    ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   รวมทั้งจังหวัดอื่นตาม ที่กำหนด   โดย
    พระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา  วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้
    ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า   และธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์   แก่รฟม.และประชาชน ในการใช้
    บริการกิจการรถไฟฟ้า
 

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้ว่าการ รฟม.
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล

รองผู้ว่าการ
นายรณชิต แย้มสอาด
นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
นางกฤตยา สุมิตนันท์
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 175 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-6122444 โทรสาร 02-6122436
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mrta.co.th/