CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์ :

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการ เป็นเลิศ และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรือเอกอิทธิชัย สุพรรณกูล  (รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย)

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 444 ถ.ท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2269-3000 โทรสาร 0-2672-7156
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.port.co.th/