CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์ :

To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth in 2030

“มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573”

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย​
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

 

รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน

รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
นายอังกูร ล้วนประพันธ์

รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์

รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายวิศวกรรม
ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2269-3000 โทรสาร 0-2672-7156
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.port.co.th/
อีเมลติดต่อ : info@port.co.th