CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์ :

"มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน"
 
"มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ"
คำอธิบาย
- พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางพิเศษปัจจุบันให้มีมาตรฐานที่ดี สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ

- ขยายโครงข่ายทางพิเศษโดยการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่

 

"มีความคุ้มค่า"
คำอธิบาย
- ค้มค่าในการประหยัดเวลาเดินทาง
- คุ้มค่าในด้านการประหยัดน้ำมันและลดความสึกหรอของเครื่องยนต์

 

"สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย"
คำอธิบาย
- การทางพิเศษฯ จะให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง ให้เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าใช้บริการทางพิเศษและตลอดเส้นทางการเดินทาง

 

"อย่างยั่งยืน"
คำอธิบาย
- การทางพิเศษฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก ด้วยความเป็นธรรม พร้อมการบริหารจัดการผลประกอบการควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
นายณรงค์ เขียดเดช

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5795380-7 โทรสาร 02-5612984
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.exat.co.th/index.php
อีเมลติดต่อ : webmasters@exat.co.th
 
แผนที่