CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา Assessing and Accrediting the Quality of Educational Institutions

 
 
วิสัยทัศน์ :

คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน Maintaining ONESQA's Competency, Increasing Credibility, and Enhancing Public Confidence

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการ
ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.สมเกียรติ ชอบผล

ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2216-3955 โทรสาร 0-2216-5044-6
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.onesqa.or.th
อีเมลติดต่อ : info@onesqa.or.th