CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1) กำหนดทิศทาง ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานกาณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2) อำนวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคงในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
4) พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5) พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง

 
 
วิสัยทัศน์ :

“องค์กรมีความสามารถพร้อมเป็นผู้นำด้านการจัดการความมั่นคงของชาติ ให้มีความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนา”

 
 
ผู้บริหาร :

 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

 

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
นายดนัย มู่สา​
นางศิริวรรณ สุคนธมาน   
​นายฉัตรชัย บางชวด​ 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2629-8000 โทรสาร 0-2629-8056
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nsc.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@nsc.go.th