CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEsโดยให้บริการทางการเงิน  และบริการ
    อื่นๆที่ตอบสนองความต้องการของ SMEsไทยและส่งเสริมและพัฒนา SMEsไทยให้มีศักยภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้ความพร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าธนาคารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    และระบบบริหารจัดการขององค์กร    ให้มีประสิทธิภาพ   และ
    ธรรมาภิบาล

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อการพัฒนาของรัฐ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ
นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
นายวรมิตร ครุฑโต
นายสมชัย ตันติธนวัฒน์
นายคงเดชา  ชัยรัตน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 310 อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2265-3000 โทรสาร 02-265-4000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.smebank.co.th/