CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

1. ทำหน้าที่ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน  ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง

2. พัฒนาตลาดทุนโดยออกตราสารทางการเงิน  หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เป็นการระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย

3. ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย”

 

 
 
ผู้บริหาร :

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ               ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ                          นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม

กรรมการ                          นางณัฐญา นิยมานุสร

กรรมการ                          นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการ                          นายสัมมา คีตสิน

 

ผู้บริหาร

กรรมการและผู้จัดการ                                           นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ                       นายกรพล ชินพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน            นายปียุษ เตชะตระการธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์                             นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร                            นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน                                      นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย                                        นางศิวะพร นิมิตสุรชาติ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารหนี้                                       นางสาวจุราพร ชัยวิเศษ
ผู้อำนวยการ งานโครงการเฉพาะกิจ (CRM)                       นางสาวอรอนงค์ เหมือนวงศ์ญาติ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจรับสินเชื่อ                                  นางสาวจุฬาพรรณ บรรจงสัตย์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                นายจิรทัศน์  พัฒนอมร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                 นางสาววิภาภรณ์  พนัส
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา                                  นายธีรชัย  เจียมจตุรพัฒพร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                นายสิทธานต์ วงศ์ปุณณวัฒน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2018-3666
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.smc.or.th
อีเมลติดต่อ : Line@smc.or.th