CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
พันธกิจ :

ส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
         (ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (2) กองกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ให้คำปรึกษาและความเห็นในปัญหากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
         (ข) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายแก่หน่วยงานของกระทรวง
         (ค) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาที่ทำโดยหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศ
         (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ความรับผิดชอบของกระทรวงหรือของกรม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กระทรวง ทบวง กรมอื่นรับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ระหว่างประเทศ
         (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีด้วยวิธีการเจรจา การไต่สวน การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม การอนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีด้วยวิธีการอื่น
         (ฉ) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรหรือสถาบันด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
         (ช) ปฏิบัติงานร่วมกัยหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (3) กองเขตแดน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ให้ความเห็นเกี่ยวกับตีความสนธิสัญญา เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับเขตแดนและเขตอำนาจ
         (ข) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและเจรจาเรื่องเขตแดนและเขตอำนาจ
         (ค) ประสานการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับงานคดีเรื่องเขตแดน และเขตอำนาจในศาลระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (4) กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวแนวโน้ม และพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย
         (ข) แปลสนธิสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
         (ค) ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมยกร่างกฎหมายระหว่างประเทศ
         (ง) พิจารณา เสนอแนะท่าทีทางกฎหมายของรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
         (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (5) กองสนธิสัญญา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) พิจารณา ตีความ และให้ความเห็นเกี่ยวกับสนธิสัญญา
         (ข) ดำเนินการเพื่อจัดทำและเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา รวมทั้งบอกเลิกหรือถอนการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
         (ค) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศต่าง ๆ เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ
         (ง) เก็บรักษาตัวบทสนธิสัญญาและตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ
         (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี (Director-General)

นาง วิลาวรรณ มังคละธนะกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรสาร 0-2643-5030
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mfa.go.th/