CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่า ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจ ประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อย่างมีพลังและสอดคล้องกลม กลืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส


รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 022788500 โทรสาร 022985735
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mnre.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@mnre.mail.go.th
 
หน่วยงานในสังกัด