CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาบุคลากร กระบวนการมีส่วนร่วม   และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม
3. ให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
4. วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 
 
วิสัยทัศน์ :

บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
นายจตุพร บุรุษพัฒน์

รองอธิบดี
นายสากล ฐินะกุล
นายเสริมยศ สมมั่น

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 49 ซ.30 ถ.พระราม6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2788400-19 โทรสาร 02-2985634
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.deqp.go.th