CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และกำกับ ดูแลการประกอบวิชาชีพ
2. พัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 
 
วิสัยทัศน์ :

คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

 
 
ผู้บริหาร :

รองเลขาธิการสภาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา
ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์

 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-304-9899
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ksp.or.th
อีเมลติดต่อ : kspmail@ksp.or.th