CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก
    ปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตรกรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล

 
 
ผู้บริหาร :

นายกสภา มทร.ล้านนา
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-5392-1444 โทรสาร 0-5321-3183
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.rmutl.ac.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@rmutl.ac.th