CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

รองอธิการบดี
ดร.เอนก เทียนบูชา
รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์   

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2942-6900
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.chandra.ac.th