CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นทรัพยากร
    และสิ่งแวดล้อมของชาติ
5. ผลิต    และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็น
    วิชาชีพชั้นสูง
6. ศึกษา    และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้เหมาะสมกับการ
    ประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
7. ประสานความร่วมมือ  และช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
    และองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแช็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รศ.สมชาย วงศ์เกษม

รองอธิการบดี
อาจารย์สมาน ศรีสะอาด
อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์
อาจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ ดร.นิตยา กลางชนีย์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 043-722118-9 โทรสาร 043-722117
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.rmu.ac.th