CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
วิสัยทัศน์ :

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 319 วังจันทรเกษม ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-6286604 โทรสาร 02-2818218
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.moe.go.th