CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
นายธัญญา เนติธรรมกุล


รองอธิบดี

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 - 2561 - 0777, 0 - 2579 - 6666 โทรสาร 0 - 2579 - 9707
ลิงค์หน่วยงาน : http://portal.dnp.go.th/Main
อีเมลติดต่อ : webmaster@dnp.mail.go.th