CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และส่งเสริมความมั่นคงแก่ครู และบุคลากรทาง
    การศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคี ยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย    เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและคุณภาพครู   และ
    บุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการ
    ศึกษา

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
นายสมศักดิ์ ตาไชย

รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
นายวัฒนา วรรณโสภา
นายดะนัย มะหิพันธ์
นายสุรเดช พรหมโชติ
นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 128/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2654-6433-6
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.otep.go.th/
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู