CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาอบรม และให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้า ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง
    การลงทุนและการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
2. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ
    และความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะ สม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
    ความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นสถาบันฯที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลัง พัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล

 

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

นายมนู สิทธิประศาสน์

 

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารวิทยพัฒนา ชั้น8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬา ซอย 12 ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02216 1894-7 โทรสาร 02216 1898-9
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.itd.or.th
อีเมลติดต่อ : info@itd.or.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
องค์การการค้าโลก