CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรม
    ไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วม
    ของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี     
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

รองอธิการบดี
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 118 หมู่ 3, ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2727-3000 โทรสาร 0-2375-8798
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nida.ac.th