CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1.จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
2.วิจัย 
3.บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ 
4.ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
5.ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 056-219100-29 โทรสาร 056-882522-23
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nsru.ac.th