CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัย  สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. ส่งเสริม   สืบสานโครงการ   อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ    สนับสนุน    และมีส่วนร่วม ในการ
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่น

 
 
วิสัยทัศน์ :

ภาย ในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

รองอธิการบดี
ผศ.เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ
ผศ.สุพัตรา รักการศิลป์
ผศ.รัตติกร รัตกูล
ผศ.พงศ์เพชร สังข์ศักดา
รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน
ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-4461-1221 โทรสาร 0-4461-7589
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.bru.ac.th