CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. วิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการ
4. ผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
7. ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
    เพียง

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้คู่มรดกโลก

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

รองอธิการบดี
ดร.พรเทพ รู้แผน
ผศ.ดร. วิมลพรรณ รุ่งพรหม
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
นายสุนทร โภชฌงค์
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 โทรสาร 0-3524-2708
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.aru.ac.th