CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัด และพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงเพื่อผลิตกำลังคน  โดย
    เน้นสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อส่งผลให้บุคคลท้องถิ่นชุมชน  และ
    ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่  ทางด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  และ
    การให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
3. ปรับปรุงพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นการนำความรู้    และเทคโนโลยีสากล   มาประยุกต์
    ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อให้ท้องถิ่นก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต
    ที่ดีขึ้น   เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้
4. ให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน โดยเป็นที่พึ่งทางวิชาการทุกสาขาที่เปิดสอนในชุมชน   และมีรูปแบบการ
    ให้บริการ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู  ให้ก้าวไปสู่มืออาชีพ คือเป็นทั้งครูเก่ง ครูดี มีคุณภาพ  เพื่อสอด
    คล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์   และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    ให้สอด
    คล้อง เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของรัฐบาล จัดการศึกษาที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืนตลอดไป

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผศ.ดร.ประภา กาหยี

รองอธิการบดี
ผศ.สุทิพย์ ค้าชอง
นายดิสัน แหล่ทองคำ
ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
ดร.หิรัญ ประสารการ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 21 ม.6 ต.รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7621-1959 โทรสาร 0-7621-1778
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.pkru.ac.th