CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พันธกิจ :

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเสริมสร้างกิจการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการ
    ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ต่างประเทศในราชอาณาจักร
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลสถิติองค์ความรู้ การท่องเที่ยวเพื่อวางแผนและบริหาร
    จัดการ
3. การอำนวยความสะดวกการป้องกัน และ การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
4. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
6. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
นายภาษิต พุ่มชูศรี
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-219-4010-17 โทรสาร 0-2216-6906
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.tourism.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@tourism.go.th