CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พันธกิจ :

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
2. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นําเที่ยว และควบคุม กํากับให้เป็นไปตามกฎหมาย กําหนด
4. การอํานวยความสะดวก การปูองกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน และบริหารจัดการ
8. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (เปิดที่ทำการที่สนามกีฬาแห่งชาติวันสุดท้าย 26 มี.ค. 63) ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 จะย้ายไปที่ตั้งแห่งใหม่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2219-4010-7 Call Center 0-2401-1111 โทรสาร 0-2216-6906
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.dot.go.th/home
อีเมลติดต่อ : webmaster@tourism.go.th