CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวัน
    ออกสู่สากล
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร

รองอธิการบดี
ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย
ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
ผศ.กนก จุยคำวงศ์
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 0 โทรสาร 039-471067
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.rbru.ac.th