CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. แสวงหาความจริง  เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
    ภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิต   ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สำนึกในความเป็นไทย  มีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้ง
    ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
    ดังกล่าว  จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้   และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก
    เพื่อประชาธิปไตย  คุณธรรมจริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เพื่อ
    ประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
    มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
    องค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  และ
    การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. การแสวงหาแนวทาง    เพื่อส่งเสริม   ให้เกิดการจัดการ  การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนศึกษา
9. วิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อการ
    พัฒนาท้องถิ่น

 
 
วิสัยทัศน์ :

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ

รองอธิการบดี
ผศ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
ผศ.สมชัย โกศล
ผศ.ดร.ปริเยศ สิธิสรวง
รศ.นันทะ บุตรน้อย
ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 52100
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237-388-389
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.lpru.ac.th