CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์

รองอธิการบดี
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร   
นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 042-970-021 โทรสาร 042-970-022
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.snru.ac.th