CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์

รองอธิการบดี
นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์
ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี
ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์
ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
ผศ.สุพยอม นาจันทร์
ดร.ไพบูลย์ นวลนิล (รักษาการ)

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7433-6933, 0-7433-6901-4 โทรสาร 0-7432-4221
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.skru.ac.th